Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Oulu'

Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa Oulussa | Poliisiuutinen 6.11.2020

Ratsia

Keskiviikkona 4.11.pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun poliisilaitoksen yhteisratsia jätekuljetusten valvomiseksi. Valvontaa kohdennettiin erityisesti Ruskon jätekeskuksen ja muiden jätteenkäsittelylaitosten sekä jätettä tuottavien työmaiden läheisyyteen. Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljettavina olleiden jätteiden ja asiaan kuuluvien asiapapereiden tarkastaminen. Lisäksi poliisi teki sille erikseen kuuluvat tarkastukset. Vastaava ratsia pidettiin viimeksi vuonna 2016.

Tilanne vuoteen 2016 verrattuna oli hieman parantunut. Nyt oli vähemmän kuljettajia, joilla ei ollut minkäänlaista tuntemusta jätelain kohdistamista vaatimuksista jätekuljetuksiin. Vaikka valtaosalla jätteenkuljettajista asiat olivatkin kunnossa, havaittiin yllättävän monella myös puutteita. Yleisimmät puutteet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä. Muutamalta yritykseltä puuttui jopa kokonaan merkintä jätehuoltorekisteriin. Lisäksi ilmeni, ettei kaikkia kuljetettavia jätteitä ollut mainittu jätehuoltorekisteriotteessa tai jäteluokka ko. jätteille oli tulkinnanvarainen. Eräiden jätteiden kuljetuksissa vaadituissa, etukäteen laadituissa siirtoasiakirjoissa oli edelleen puutteita, myös sähköisesti laadituissa. Siirtoasiakirja oli joko täytetty puutteellisesti tai sen lopullinen täyttäminen suunniteltiin tehtäväksi vasta jätteen luovutuspäässä. Siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, sako- ja umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai rakennus- ja purkujätteitä (lukuun ottamatta pilaantumattomia maa-aineksia).

Valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 50 jätekuljetusta, joista kolmannekselle annettiin huomautus ja ELY-keskuksen kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten puutteellisesti sidottuihin kuormiin ja ajopiirturirikkomuksiin.

Jätelaki koskee jätteen ammattimaista kuljettamista tai sen välittämistä. Toimijoiden toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun, joka voi törkeissä tapauksissa olla huomattavakin. Sitä edeltää kuitenkin aina viranomaisen kehotus laiminlyönnin korjaamisesta. Ympäristölle tai terveydelle laista piittaamaton ja toistuvasti aiheutettu merkittävä vaara tai haitta voi johtaa jopa siihen, että jätekuljettajan hyväksyntä jätehuoltorekisteristä perutaan.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan, ja sen tavoitteena on taata mm. hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen, sekä yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun.

Tulosten perusteella yhteistyötä ja tämän kaltaisia valvontaiskuja ja -teemoja tultaneen jatkamaan.

Lähde: Poliisin tiedote