Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminta 2015 tuloksellista merkittävistä toimintaympäristön muutoksista huolimatta | Poliisiuutinen 2.2.2016

Maahanmuuttaja Varkaus Pahoinpitely Rattijuopumus Valvonta

1 Toimintaympäristössä muutoksia

Poliisilaitoksen toimintaympäristö muuttui vuoden 2015 aikana merkittävästi. Viraston toimialueen väestömäärä jatkoi kasvuaan. Se oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 452 126 asukasta, joka oli 3 857 suurempi kuin 2014. Väestökasvua oli alueella näin ollen keskimäärin 0,86 %, joka on valtakunnallisesti vertailtuna korkealla tasolla. Se oli omiaan lisäämään poliisipalveluiden kysyntää erityisesti rikostorjunnassa, lupahallinnossa ja valvonnassa.

Toimintaympäristön muutoksista keskeisin liittyi kuitenkin turvapaikkamenettelyyn. Länsi-Uudenmaan alueelle perustettiin lukuisia turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja hätämajoitusyksiköitä. Poliisilaitoksen toimialueelle majoitettujen turvapaikanhakijoiden määrä oli vuoden 2015 lopussa yli 3000. Kyseinen muutos lisäsi merkittävästi viraston tehtäviä turvapaikkaprosessissa sekä muidenkin poliisipalveluiden osalta.

Poliisilaitoksen henkilöstövoimavarat olivat vuonna 2015 yhteensä 526,37 henkilötyövuotta. Määrä oli näin ollen suunnilleen vuoden 2014 tasolla, jolloin viraston henkilötyövuosikertymä oli yhteensä 521,48.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on muuttuneesta tilanteesta huolimatta kyennyt vastaamaan hyvin kansalaisten turvallisuusodotuksiin. Poliisin toiminta on perustunut tietojohtoisuuteen ja kiinteään yhteistyöhön poliisiyksiköiden sekä muiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

2 Poliisin hälytyspartiot aikaisempaa nopeammin paikalle

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen hälytyspartiot tulivat vuonna 2015 aikaisempaa nopeammin paikalle. A- ja B-luokan hälytystehtävien toimintavalmiusaika on lyhentynyt noin 7 prosenttia. A-luokan kiireellisten tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika on laskenut 7,9 minuuttiin ja AB-luokan tehtävissä noin 16,5 minuuttia.

Hälytystehtävien määrä on vuonna 2015 ollut samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2015 poliisilla oli yhteensä noin 68 000 hälytystehtävää.

3 Liikennevalvonta tehostunut

Poliisilaitoksen liikennevalvontasuoritteiden määrä oli yhteensä 43 136. Se oli 28,14 % korkeampi kuin vuonna 2014. Tehostetun valvonnan ansiosta rattijuoppoja on saatu kiinni 12 % aiempaa enemmän. Vuonna 2015 rattijuopumuksia tuli poliisilaitoksen tietoon 742 kappaletta. Se on 82 kappaletta enemmän kuin vuonna 2014.

Liikennevalvontasuoritteiden määrän kasvusta huolimatta poliisilaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 noin 10 % vähemmän liikennerikoksia kuin vuonna 2014.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen suorittaman liikennevalvonnan osalta voidaan todeta, että se oli tehokasta ja monipuolista, kun ottaa huomioon, että kyseiseen toimintaan kohdennetun työajan määrä laski turvapaikkaprosessiin kohdennetun lisäresursoinnin johdosta.

4 Rikostorjunta

4.1 Rikoslakirikosten määrä noussut

Länsi-Uudenmaan alueella ilmoitettiin vuonna 2015 yhteensä 54 274 rikosta. Määrä on noin 4,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samaan aikaan rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä on noussut lähes 6 prosenttia. Nousua on ollut erityisesti omaisuusrikoksissa, joista volyymin osalta keskeisimpiä ovat vahingonteot ja petokset.

Rikosten selvitystaso heikentyi vuonna 2015 määrän kasvaessa. Keskimääräinen selvitysprosentti oli 45. Se oli 4,4 % heikompi kuin vuonna 2014.

Poliisilaitoksen toimintavalmius vakavien rikosten tutkinnassa on kuitenkin hyvällä tasolla. Virasto onnistui vuonna 2015 selvittämään muun muassa useita laajoja asuntomurtosarjoja. Kyseiset rikokset liittyivät merkittävältä osaltaan kansainväliseen liikkuvaan rikollisuuteen.

4.2 Väkivaltarikosten kokonaismäärä pysyi ennallaan - henkirikosten ja yleisellä paikalla tehtyjen pahoinpitelyiden määrä laski

Poliisilaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 2 321 väkivaltarikosta. Määrä on sama kuin vuonna 2014.

Viraston tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 21 henkirikosta taikka niiden yritystä. Vuonna 2014 niiden määrä oli yhteensä 31. Vähennystä oli näin ollen yhteensä noin 32 %.

Poliisin tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 827 yleisellä paikalla tapahtunutta pahoinpitelyrikosta. Määrä oli vuonna 2014 yhteensä 875. Kyseiset rikokset vähenivät noin 5 %. Kyseinen kehityssuunta vaikutti myönteisesti katuturvallisuuteen.


4.3 Poliisin tietoon tulleiden ja selvittämien talousrikosten määrä kasvoi

Poliisilaitoksessa tutkittavana olevien talousrikosten määrä oli vuonna 2015 yhteensä 178. Se oli 52,14 % suurempi kuin vuonna 2014, jolloin kyseisiä rikoksia ilmoitettiin virastolle yhteensä 117. Kehityssuunta oli Länsi-Uudenmaan alueella valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellinen, sillä poliisille ilmoitettujen talousrikosten määrä laski koko maassa keskimäärin 1,1 %.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos sai vuonna 2015 päätökseen yhteensä 207 talousrikoksen tutkinnan. Määrä oli 6,15 % suurempi kuin vuonna 2014, jolloin se oli 195. Virasto onnistui hyödyntämään harmaan talouden torjunnan tehostamiseen kohdennetun erityisrahoituksen.


4.4 Poliisilaitoksen tietoon tulleet seksuaalirikokset lisääntyivät

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon vuonna 2015 tuli 252 seksuaalirikosta. Määrä oli noin 24 % suurempi kuin vuonna 2014, jolloin se oli yhteensä 204.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon vuonna 2015 tulleiden raiskausrikosten määrä nousi noin 42 %. Kyseisiä rikoksia ilmoitettiin virastolle 108 kappaletta. Se oli 32 enemmän kuin vuonna 2014.


4.5 Poliisin paljastamat huumausainerikokset

Poliisilaitos paljasti vuonna 2015 yhteensä 1875 huumausainerikosta, joista törkeitä tekomuotoja oli yhteensä 84. Kyseisen rikostyypin määrä lisääntyi 27,03 % verrattuna vuoteen 2014, jolloin se oli 1476. Myös törkeiden huumausainerikosten lukumäärä oli vuonna 23,53 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Poliisilaitoksen näkemyksen mukaan on keskeistä, että viranomaiset ja muut toimijat pyrkivät vähentämään entistä tehokkaammin huumausaineiden kysyntää.


4.6 Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen rikoksesta kokonaismäärä pysyi ennallaan

Poliisilaitoksen tietoon tulleissa rikoksissa, joissa epäillyn henkilöllisyys on selvillä, ulkomaan kansalaisten osuus oli vuonna 2015 noin 9 %. Määrä on pysynyt samana kuin vuonna 2014. Liitteenä olevassa tilastossa ja analyysissä käsitellään ulkomaalaisten osuutta rikoksissa, joissa epäillyn henkilöllisyys on selvillä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin vuonna 2015 yhteensä 252 seksuaalirikosta, joista 183 tapauksessa rikoksesta epäillyn henkilöllisyys tuli poliisin tietoon. Näissä rikoksissa ulkomaalaisten osuus oli 18,6 %. Tämä merkitsee sitä, että vuonna 2015 yhteensä 34 seksuaalirikoksessa rikoksesta epäilty oli ulkomaan kansalainen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 25 seksuaalista ahdistelua. Näistä ulkomaalainen oli rikoksesta epäiltynä yhteensä 16 tapauksessa. Se merkitsee 64 % kokonaismäärästä. Seksuaalirikoksista vain osa tulee poliisin tietoon. Poliisilaitos rohkaisee rikosten uhreja ilmoittamaan poliisiviranomaisille seksuaalisesta väkivallasta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon vuonna 2015 tulleista rikoksista 132 tapauksessa epäillyksi on kirjattu turvapaikanhakija. Erillinen seuranta oli käytössä 1.9–31.12.2015 välisen ajan. Turvapaikanhakijoiden tekemiksi epäillyistä rikoksista tyypillisimpiä olivat pahoinpitelyt, näpistykset, laittomat uhkaukset ja seksuaalinen ahdistelu.


5 Lupa-asioiden määrä noussut - poliisin palvelukyky pysynyt hyvällä tasolla

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa käsiteltiin vuonna 2015 yhteensä 132104 lupa-asiaa. Vuoteen 2014 verrattuna asiamäärässä oli kasvua 4,30 %.

Palvelukysynnän korkeasta määrästä ja kasvusta huolimatta poliisilaitos on kyennyt tuottamaan lupapalveluita asetettujen tavoiteaikojen puitteissa, kun otetaan huomioon ajanvarausaikojen saatavuus, odotusajat ilman ajanvarausta asioitaessa sekä päätöksentekoajat.

Poliisilaitos on pyrkinyt määrätietoisesti lisäämään sähköistä asiointia. Se joustavoittaa asiakkaiden lupamenettelyä ja on mahdollistanut siirtymisen yhä enenevässä määrin kevennettyyn lupapalvelukonseptiin.

Ennätysmäärä passeja vanhenee kuluvan kevään ja kesän aikana. Poliisilaitos suositteleekin hoitamaan passin uusimisen hyvissä ajoin. Sen voi laittaa vireille poliisin verkkosivuilla sähköisessä asioinnissa. Verkkosivuilla on myös linkki sähköiseen ajanvaraukseen. Lisätietoja www.poliisi.fi

LUPL vuositilastopdf, 78,4 kB

LUPL vuositilasto ulk.pdf, 78,1 kB

Lähde: Poliisin tiedote